Tablice Informacyjne

Tablice Informacyjne

 

Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta Starego Sącza w administracji Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, tel. 18 446 16 41

 

Regulamin umieszczania reklam i ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych obowiązujący od dnia 1.12.2012

 1. Administratorem tablic ogłoszeniowych będących własnością Urzędu Miasta Starego Sącza jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
 2. CKiS jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych.
 3. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
 4. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaklejenie plakatów i ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych.
 5. CKiS ma prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku podejrzenia naruszenia dóbr osób trzecich lub interesu społecznego w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.
 6. CKiS ma prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku braku miejsca na tablicach. ogłoszeniowych, jeśli plakaty CKiS i zleceniodawców pokrywają całą powierzchnię tablic ogłoszeniowych w danym okresie.
 7. Za bezumowne korzystanie z tablic (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata podwyższona (wg. tabeli).
 8. Na tablicach mogą być umieszczane nieodpłatnie jedynie klepsydry od osób fizycznych oraz drobne ogłoszenia niekomercyjne do formatu A5 (140mm x 210 mm), po uzyskaniu akceptacji zarządzającego tablicami.
 9. Klepsydry od zakładów pogrzebowych działających w gminie Stary Sącz umieszcza się na tablicach ogłoszeniowych na zasadach określonych w ramach umów dwustronnych.
 10. W sytuacjach szczególnych oraz w zleceniach na okres powyżej 1 miesiąca i dotyczących zamówień nietypowych istnieje możliwość negocjacji cen.
 11. Reklamy i ogłoszenia umieszczane nielegalnie będą bezzwłocznie usuwane przez CKiS.
 12. W stosunku do osób i podmiotów, których dotyczą nielegalne ogłoszenia i reklamy, CKiS zastrzega sobie prawo do wystawiania rachunków i not obciążeniowych za bezumowne korzystanie z tablic, bez konieczności dochodzenia żadnych dodatkowych okoliczności.

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z tablic;  stawka jak za kampanię 7 dni (bez względu na liczbę nielegalnych reklam/ogłoszeń) + zryczałtowana opłata za zniszczenie ekspozycji i koszt przywrócenia jej do stanu pierwotnego + 100 zł.

Śledź nas również na

Centrum Kultury i Sztuki
W staryM sączu

Rynek 5, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 446 16 41